About 2024 APASL STC

Honorary President      
Chien-Jen Chen Taipei    
Wen-Yu Chang Kaohsiung    
Wan-Long Chuang Kaohsiung    
       
Chairperson      
Ming-Lung Yu Kaohsiung    
       
Secretary General      
Chai-Yen Dai Kaohsiung    
       
Vice Secretary General      
Hung-Chih Yang Taipei    
Chung-Feng Huang Kaohsiung    
Ming-Lun Yeh Kaohsiung    
Chi-Ming Tai Kaohsiung    
Chien-Hung Chen Kaohsiung    
       
Treasurer      
Yi-Hsiang Huang Taipei    
       
Co-Treasurer      
Chung-Feng Huang Kaohsiung    
       
Organizing Committee Chairperson      
Pei-Jer Chen Taipei    
       
Organizing Committee Co-Chairperson      
Jee-Fu Huang Kaohsiung    
       
Scientific Secretary      
Mei-Hsuan Lee Taipei    
       
Scientific Committee      
Jia-Horng Kao Taipei Chun-Yen Lin Taoyuan
Wan-Long Chuang Kaohsiung Ming-Ling Chang Taoyuan
Hwai-I Yang Taipei Rong-Nan Chien Taoyuan
Ying-Ying Yang Taipei Pin-Nan Cheng Tainan
Chung-Feng Huang Kaohsiung Kuei-Chuan Lee Taipei
Chun-Jen Liu Taipei Chi-Ming Tai Kaohsiung
Shiu-Feng Huang Miaoli Shiou-Hwei Yeh Taipei
Hung-Chih Yang Taipei Cheng-Yuan Peng Taichung
Chih-Wen Lin Kaohsiung Tung-Hung Su Taipei
Yen-Hsuan Ni Taipei Ann-Lii Cheng Taipei
Chih-Yuan Wang Kaohsiung Han-Chieh Lin Taipei
Chien-Ning Huang Taichung Chia-Yen Dai Kaohsiung
Yen-Wen Wu Taipei Chien-Hung Chen Kaohsiung
Wen-Jone Chen Taipei Ming-Lun Yeh Kaohsiung
Yi-Hsiang Huang Taipei Horng-Yih Ou Tainan
       
Public relations Director      
Chun-Yen Lin Taoyuan    
       
Vice Director      
Ming-Lun Yeh Kaohsiung    
Chao-Hung Hung Kaohsiung