Program

Keynote Speakers
   
     
Pei-Jer Chen   Jacob George    
Taipei   Sydney    
         
State-of-the-Art Speaker 
   
       
Chien-Jen Chen        
Taipei        
         
Chairman Lecture Speaker    
         
       
Ming-Lung Yu        
Kaohsiung        
         
Invited Speakers
         
   
Quentin Anstee   Wah‑Kheong Chan   Yun-Shen Chan
New Castle   Kuala Lumpur   Guangzhou
         
   
Ming-Ling Chang   Wei-Ting Chang   Yi-Cheng Chang
Taoyuan   Kaohsiung   Taipei
         
   
Chao-Long Chen   Ann-Lii Cheng   Pin-Nan Cheng
Kaohsiung   Taipei   Tainan
         
   
David E. Cohen   Kathleen E Corey   Mohammed Eslam
Boston   Boston   Sydney
         
   
Jian‑Gao Fan   Meital Gal-Tanamy   Chung-Feng Huang
Shanghai   Zfat   Kaohsiung
         
   
Jee-Fu Huang   Meng-Chuan Huang   Sen-Fang Huang
Kaohsiung   Kaohsiung   Hualien
         
   
Yi-Hsiang Huang   Chao-Hung Hung   Roni Ilouz
Taipei   Kaohsiung   Safed
         
   
Takumi Kawaguchi   Ching-Hua Kuo   Kuei-Chuan Lee
Fukuoka   Taipei   Taipei
         
   
Mei-Hsuan Lee   Young-Suk Lim   Chen-Hua Liu
Taipei   Seoul   Taipei
         
   
Chun-Jen Liu   Philip N. Newsome   Mindie H. Nguyen
Taipei   Birmingham   San Francisco
         
   
Yen-Hsuan Ni   Masao Omata   Horng-Yih Ou
Taipei   Tokyo   Tainan
         
   
Sue Pedersen   Teerha Piratvisuth   Mohamed Rosmawati
Calgary   Songkhla   Kuala Lumpur
         
   
Jordi Gracia Sancho   Shiv K. Sarin   Norbert Stefan
Barcelona   New Delhi   Tübingen
         
   
Chi-Ming Tai   Tawesak Tanwandee   Ting-Fen Tsai
Kaohsiung   Bangkok   Taipei
         
   
Chao-Yung Wang   Chih-Yuan Wang   Grace Lai-Hung Wong
Taoyuan   Taipei   Hong Kong
         
   
Vincent Wai-Sun Wong   Hung-Tsung Wu   Jaw-Ching Wu
Hong Kong   Tainan   Taipei
         
   
Yen-Wen Wu   Hung-Chih Yang   Ying-Ying Yang
Taipei   Taipei   Taipei
         
   
Yi-Sun Yang   Ming-Lun Yeh   Shiou-Hwei Yeh
Taichung   Kaohsiung   Taipei
         
   
Chia-Hung Yen   Matthew Yeh   Terry Yip
Kaohsiung   Seattle   Hong Kong
         
     
Kung-Chia Young   Jun Yu    
Tainan   Hong Kong